Klinická štúdia Joda OrganikaⓇ

Klinická štúdia Joda OrganikaⓇ

VÝSLEDOK PILOTNEJ KLINICKEJ ŠTÚDIE

Vplyvom organicky viazaného jódu v tekvicovom oleji na parametre vnútorného prostredia u pacientov s hypercholesterolémiou (t.j. so zvýšenou hladinou cholesterolu v krvi) sa zaoberala aj pilotná klinická štúdia Prof. MUDr. Štefana Hrušovského, CSc., Dr.SVS. (hepatológ a internista, FNsP Bratislava) a MUDr. Kataríny Černej (diabetologička, FNsP Bratislava).

Jej cieľom bolo posúdiť vplyv užívania prípravku JODA ORGANIKA na vybraté parametre vnútorného prostredia u pacientov s hypercholesterolémiou. Vychádzali pritom z premisy:

1. pri výživových doplnkoch sa na propagáciu často používajú vyjadrenia užívateľov, ktoré nie sú podložené štúdiami

2. pri organicky viazanom jóde sa propagujú polyvalentné účinky na organizmus

3. ide o prvú štúdiu s prípravkom JODA ORGANIKA.

Pacienti užívali výživový doplnok JODA ORGANIKA počas 8 týždňov v dávkach 10 ml denne (150 µg organicky viazaného jódu). Vyšetrenie krvných parametrov prebiehalo:

pred začatím užívania (v nasledujúcom grafe označené ako V1)
po 2 týždňoch užívania (v grafe ako V2)
po 8 týždňoch užívania (v grafe ako V3) – znižuje sa hladina cholesterolu
po 4 týždňoch od skončenia užívania (v grafe ako V4) – hladina cholesterolu sa opäť zvyšuje

Graf zobrazuje krivku hodnôt cholesterolu a triacylglycerolov (TAG) u testovaných pacientov počas jednotlivých týždňov užívania JODY ORGANIKY

VÝSLEDOK ŠTÚDIE

1. V pilotnej štúdii s pacientmi sa po 8 týždňoch užívania zistil pri jednotlivých porovnaniach významný pokles koncentrácie celkového cholesterolu, LDL-cholesterolu, VLDL-cholesterolu. (“zlý cholesterol”)

2. Pri použítí všeobecného lineárneho modelu pre opakované merania sa zistilo významné zvýšenie koncentrácie HDL-cholesterolu v krvnom sére. (“dobrý cholesterol”)

3. Krátkodobé 8-týždňové užívanie prípravku Joda Organika* v odporúčanej dennej dávke 10 ml nezhoršilo parametre tukového metabolizmu u žiadneho spomedzi pacientov s hypercholesterolémiou, ani nespôsobilo hypertyreózu či hypotyreózu, ani poruchu metabolizmu cukrov.

(Zdroj:Hrušovský,Š.,Čierna,K.: Vplyvorganickyviazanéhojóduv tekvicovomolejinaparametre vnútornéhoprostrediau pacientovshypercholesterolémiou- pilotnáštúdia)

Človek prijíma 15 % celkového cholesterolu potravou, zvyšných 85 % sa tvorí priamo v tele. Často sa však stáva, že sa v ňom cholesterol nesprávne spracuje, dôsledkom čoho je následne jeho vysoká hladina v krvi –hypercholesterolémia. Keď hladina cholesterolu v krvi presiahne určité množstvo, môžu v tele nastať škodlivé a veľmi závažné zmeny.

Cholesterol a triacylglyceroly (TAG) patria v ľudskom organizme medzi najdôležitejšie lipidy. Existujú dva typy cholesterolu – jeden typ je produkovaný ľudským telom, druhý sa nachádza v potrave živočíšneho pôvodu (napríklad tuky, mäso, mlieko, vajíčka). Ani cholesterol, ani TAG nedokážu voľne cirkulovať v krvi, musia byť naviazané na prenášače, ktorými sú lipoproteíny (tukové bielkoviny). Lipoproteíny sa odborne nazývajú LDL a HDL.

LDL je skratka pre anglický výraz „low density lipoprotein“ (lipoproteín s nízkou hustotou). LDL častice majú za úlohu transportovať cholesterol a TAG do tkanív a takto ich zásobovať. Nadmerné hladiny týchto častíc v krvi spôsobujú ukladanie cholesterolu v cievnych stenách, čo často vedie k rozvoju aterosklerózy. Preto sa cholesterol prenášaný LDL časticami nazýva aj zlým cholesterolom. Jeho hladina v krvi by mala byť čo najnižšia.

HDL je skratka pre anglický názov „high density lipoprotein“ (lipoproteín s vysokou hustotou). HDL častice plnia opačnú funkciu ako LDL. Transportujú nadbytočný cholesterol z tkanív do pečene, kde sa vylučuje do žlče a premieňa na žlčové kyseliny potrebné pri trávení tukov. Preto sa cholesterol prenášaný HDL časticami nazýva dobrý cholesterol. Čím je jeho hladina vyššia, tým lepšie pre náš organizmus.

Za zvýšený sa pokladá cholesterol nad 5,0 mmol/l (LDL + HDL cholesterol). Samotná hladina cholesterolu nie je až taká rozhodujúca, dôležitý je takzvaný tukový profil, t.j. zastúpenie jednotlivých podtypov cholesterolov (pomer LDL a HDL). TAG by nemali presahovať 2,0 mmol/l.

Aká je teda normálna hladina cholesterolu?

Celkový cholesterol do 5,0 mmol/l
LDL (zlý cholesterol) maximálne do 3,0 mmol/l
HDL (dobrý cholesterol) najmenej 1 mmol/l u mužov a 1,2 mmol/l u žien
Triacylglyceridy (TAG) do 1,7 mmol/l
Aké sú zdravotné riziká pri zvýšenom cholesterole?

Pri zvýšenom obsahu LDL cholesterolu dochádza k jeho prenikaniu do stien ciev a ukladaniu. V stene cievy sa začínajú vytvárať pláty, do ktorých sa môže ukladať vápnik, a takto sa cieva postupne zužuje. Vzniká kôrnatenie stien tepien (odborne ateroskleróza). V zúženej cieve krv prúdi pomalšie, a srdce je tak pri zásobovaní tela živinami a kyslíkom nútené pracovať so zvýšeným výkonom. Hrozí riziko vysokého krvného tlaku. Takisto sa znižuje prívod krvi do životne dôležitých orgánov, akými sú mozog a srdce, čo môže spôsobiť závažné ochorenia, napríklad ischemickú chorobu srdca. Niektoré tkanivá nie sú dostatočne prekrvené v dôsledku upchania ciev a vlásočníc. Môže dôjsť aj k prasknutiu cievnej steny, čím sa v cieve vytvorí krvná zrazenina, ktorá čiastočne alebo úplne zabráni prúdeniu krvi. To môže zapríčiniť srdcový infarkt alebo cievnu mozgovú príhodu.

Z chemického hľadiska sú triacylglyceroly estery mastných kyselín s glycerolom. Označujú sa aj ako neutrálne tuky. Spolu s cholesterolom sú prijímané potravou. Časť triacylgycerolov premení telo na okamžitú energiu. Avšak pri nízkom výdaji energie sa v organizme ukladajú v tukových tkanivách ako rezervoár energie. V prípade potreby sa uvoľňujú z tukových buniek a slúžia ako energetický zdroj. Ak človek nešportuje alebo nevydáva dostatočnú energiu, TAG sa nespotrebúvajú a ostávajú uložené. Väčšina sa nachádza v tukových vrstvách pod kožou a okolo životne dôležitých orgánov, ktoré sú týmto spôsobom chránené. Zvýšené hladiny triacylglycerolov tiež zvyšujú riziko srdcovo-cievnych ochorení (srdcový infarkt, mozgová porážka a i.).

*pôvodný názov produktu, v čase kedy bola vykonaná štúdia bol OLEJOVITA®

Cookies