Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľom internetového systému www.jodaorganika.sk je spoločnosť GLANDULA MYSTERY s.r.o., Jesenná 2688/12, 080 05 Prešov IČO : 45283087, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava odd. : Sro, vložka č. 38713/T (ďalej len ako „prevádzkovateľ“).

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v súlade s nariadením EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a Zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“), spôsobom, ktorý je v súlade s dobrými mravmi, a to len na nižšie vymedzený alebo ustanovený účel.

Prevádzkovateľ získava osobné údaje prostredníctvom internetovej stránky www.jodaorganika.sk.

Zákazník poskytuje prevádzkovateľovi osobné údaje v rozsahu nižšie uvedenom za účelom vykonania platnej objednávky a uzavretie kúpnej zmluvy s Predávajúcim, plnenia a dodatočného potvrdenia podmienok kúpnej zmluvy, za účelom spracovania elektronickej objednávky, realizácie dodávky, zúčtovania platieb a k nevyhnutnej komunikácii medzi Zmluvnými stranami
Oznamovacia povinnosť informačného systému osobných údajov  „e-shop“  na  Úrade na ochranu osobných údajov SR, je zaevidovaná pod číslom 201419089.

 

ROZSAH ZHROMAŽĎOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Medzi tieto osobné údaje patria osobné údaje poskytnuté pri nákupe, ktorými sú meno a priezvisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, doručovacia adresa, telefónne číslo.

Zákazník poskytuje prevádzkovateľovi svoje osobné údaje dobrovoľne. Prevádzkovateľ získava osobné údaje od svojich zákazníkov iba v nevyhnutnom rozsahu, potrebnom na splnenie záväzku. Bez týchto údajov nie je možné spracovať prijatú objednávku zákazníka.

Predávajúci môže po doručení objednaného tovaru, resp. služby kupujúcemu, na základe oprávneného záujmu spracúvať osobné údaje kupujúceho aj na účely priameho marketingu a zasielať na e-mailovú adresu kupujúceho informácie o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch, resp. službách. Ak si neželáte dostávať emaily s našimi akciami, stačí ich zrušiť kliknutím na odkaz nachádzajúci sa na konci nášho newslettera, prípadne nás o tejto skutočnosti stačí informovať e-mailom.

TRETIE STRANY A SPROSTREDKOVATELIA, KTORÝM BUDÚ OSOBNÉ ÚDAJE POSKYTNUTÉ

Osobné údaje neposkytujeme žiadnym spoločnostiam spravujúcim databázy osobných údajov, ani žiadnym iným tretím stranám okrem tých, kde sme povinný poskytovať osobné údaje podľa zákona a to napríklad Slovenská pošta, Slovenská obchodná inšpekcia, daňové orgány alebo orgány činné v trestnom konaní.

Osobné údaje v našom mene spracúvajú sprostredkovatelia, najmä partnerská kuriérska spoločnosti, v rozsahu potrebnom na doručenie tovaru: GLS General Logistic Systems Slovakia s.r.o., Lieskovská cesta 13, 962 21 Lieskovec, Slovenská republika.

Vo výnimočných situáciách môže byť na doručenie tovaru určená iná kuriérska spoločnosť, ktorej názov a sídlo nie je možné dopredu určiť.

Prevádzkovateľ postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi zákazníka v súlade s ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov. Získané osobné údaje nezverejňujeme.

Osobné údaje zákazníkov budú sprístupnené iba pracovníkom prevádzkovateľa, za účelom vybavenia objednávky. Všetci pracovníci, ktorí prídu do styku s osobnými údajmi boli poučení o správnom a citlivom zaobchádzaní s nimi.

 

PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA (DOTKNUTEJ OSOBY)

Zákazník (dotknutá osoba) je povinný uviesť iba úplné a pravdivé údaje.

Zákazník sa zaväzuje, že v prípade zmeny svoje údaje zaktualizuje.

Zákazník sa zaväzuje, že ak poskytne osobné údaje tretej osoby ako údaje pre doručenie (meno, priezvisko, telefónne číslo), robí tak iba s jej súhlasom a dotknutá osoba je oboznámená s postupmi, právami a povinnosťami, ktoré sú uvedené na tejto stránke.

Osobné údaje bude prevádzkovateľ spracúvať a archivovať v súlade s osobitnými predpismi. Osobné údaje budú spracúvané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom. Zákazník potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a nesie zodpovednosť za nepravdivosť osobných údajov.

 

PRÁVA ZÁKAZNÍKA

 1. Ako zákazník (dotknutá osoba) máte právo odvolať poskytnutý súhlas.

Zákazník (dotknutá osoba), ktorej osobné údaje sa spracúvajú, má právo kedykoľvek odvolať hociktorý zo súhlasov, ktoré udelila prevádzkovateľovi, a to niektorým z nižšie uvedených spôsobov.

 1. Právo na požadovanie prístupu k osobným údajom, ktoré sa spracúvajú.

Vy ako zákazník (dotknutá osoba) máte právo žiadať od prevádzkovateľa potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa spracúvajú, sa týkajú Vašej osoby. Pokiaľ je to tak, máte právo na získanie ďalších informácií a  prístupu k daným osobným údajom v zmysle GDPR (čl. 15).

 1. Právo na vyžiadanie opravy.

Ako zákazník (dotknutá osoba) máte právo žiadať od prevádzkovateľa opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa týkajú Vašej osoby, a to bez zbytočného odkladu. Taktiež máte, vzhľadom na účely spracúvania, právo na doplnenie (napríklad prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia) neúplných údajov.

 1. Právo obmedzovania spracúvania.

Ako zákazník (dotknutá osoba) máte právo žiadať od prevádzkovateľa obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, a to v prípade, že sa jedná o niektorý z nasledujúcich bodov: a) zákazník (dotknutá osoba) napadne správnosť osobných údajov v období umožňujúcom prevádzkovateľovi overenie osobných údajov a ich správnosť; b) protizákonnosť spracúvania, pričom zákazník (dotknutá osoba) namieta proti vymazaniu osobných údajov a namiesto toho požaduje obmedzenie v rámci ich používaní; c) potreba osobných údajov na účely spracúvania pre prevádzkovateľa už nie je aktuálna, avšak zákazník (dotknutá osoba) ich potrebuje na preukázanie, obhajovanie, alebo uplatnenie z hľadiska právnych nárokov; d) zo strany zákazníka (dotknutej osoby) prichádza námietka voči spracúvaniu, a to podľa článku 21 ods. 1 GDPR na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa, a to až pokiaľ sa neuverí, či dané oprávnené dôvody prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi zákazníka (dotknutej osoby).

Ak došlo k obmedzeniu spracúvania, dané osobné údaje sa spracúvajú len so súhlasom zákazníka (dotknutej osoby), okrem prípadu uchovávania, alebo na preukazovanie, obhajovanie, či uplatňovanie právnych nárokov, alebo z dôvodu ochrany práv inej fyzickej/právnickej osoby, alebo kvôli dôležitému verejnému záujmu Únie, poprípade členského štátu.

Prevádzkovateľ upovedomí zákazníka (dotknutú osobu), ktorá obmedzenie spracúvania dosiahla, a to ešte pred zrušením obmedzenia spracúvania.

 1. Právo na prenášanie osobných údajov

Zákazník (dotknutá osoba) má právo na získanie svojich osobných údajov, ktoré poskytol prevádzkovateľovi pri internetovom nákupe (cez E-SHOP), a to konkrétne v takom formáte, ktorý je štruktúrovaný, bežne používaný a strojovo čitateľný. Následne má právo preniesť tieto údaje k inému prevádzkovateľovi, a to bez toho, aby mu v tom bránil prevádzkovateľ, ktorému tieto údaje prvotne poskytol, pokiaľ: a) je spracúvanie založené na zmluve, a b) ak sa spracúvanie realizuje pomocou automatizovaných prostriedkov. Priame prenášanie osobných údajov od jedného prevádzkovateľa k druhému sa realizuje, ak je to technicky možné, pričom dané právo nesmie mať nepriaznivý vplyv z hľadiska práv a slobôd iných.

 1. Právo výmazu

Bezodkladne máte ako zákazník (dotknutá osoba) právo požadovať od prevádzkovateľa vymazanie Vašich osobných údajov. Prevádzkovateľ je povinný Vaše osobné údaje vymazať, ak je splnený niektorý z nasledovných atribútov: a) na účely, na ktoré sa dané osobné údaje získavali alebo spracúvali, už nie sú tieto údaje potrebné; b) zákazník (dotknutá osoba) namieta voči spracúvaniu založenom na oprávnenom záujme prevádzkovateľa, a žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie neprevažujú; c) k spracúvaniu osobných údajov došlo nezákonnou cestou; d) vymazanie osobných údajov je potrebné k splneniu zákonnej povinnosti, a to podľa práva Únie, prípadne členského štátu, ktorému podlieha daný prevádzkovateľ.

Pokiaľ dôjde k povinnosti výmazu osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ zverejnil, je potrebné vzhľadom na dostupné technologické vymoženosti a náklady na vykonanie daných krokov podniknúť také (aj technické) opatrenia, ktoré sú primerané na informovanie prevádzkovateľov, ktorí realizujú spracúvanie osobných údajov o žiadosti zákazníka (dotknutej osoby) na vymazanie všetkých odkazov na dané osobné údaje, vrátane kópií či replík.

Plnenie žiadosti na výkon práv zákazníka (dotknutej osoby) je zo strany prevádzkovateľa bezplatné. Avšak pokiaľ majú žiadosti zákazníka (dotknutej osoby) opakujúci sa neprimeraný či neopodstatnený charakter, prevádzkovateľ má možnosť: a) žiadať poplatok, ktorý bude primeraný vzhľadom na administratívne náklady týkajúce sa poskytnutia informácií, na oznámenie či uskutočnenie opatrenia, ktoré zákazník (dotknutá osoba) žiada, alebo: b) na základe žiadosti dané konanie odmietnuť.

 1. Právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov

Pokiaľ na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje, máte ako zákazník (dotknutá osoba) právo voči danému spracúvaniu namietať. Prevádzkovateľ následne nesmie Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu ďalej spracúvať, až pokým nepreukáže oprávnené dôvody nevyhnutné vzhľadom k spracúvaniu, ktoré by nad Vašimi záujmami, právami či slobodami prevažovali, alebo relevantné dôvody týkajúce sa preukazovania, obhajovania či uplatňovania právnych nárokov.

Akým spôsobom budeme odpovedať na žiadosť zákazníka (dotknutej osoby)?

Zákazník (dotknutá osoba) je bezodkladne (približne do jedného mesiaca od doručenia žiadosti) upovedomený o opatreniach, ktoré boli na základe jeho žiadosti prijaté. Lehota, ktorú sme uviedli, sa v prípade potreby môže predĺžiť o ďalšie dva mesiace, nakoľko sa zohľadňuje komplexnosť konkrétnej žiadosti, ako aj počet žiadostí. O prípadnom predĺžení bude zákazník (dotknutá osoba) informovaný do jedného mesiaca (od doručenia žiadosti) spolu s uvedením konkrétnych dôvodov predĺženia lehoty. Ak je žiadosť podaná prostredníctvom elektronických prostriedkov a zákazník (dotknutá osoba) nevyžaduje iný, špecifický spôsob poskytnutia informácií, podľa možností sa informácie poskytnú elektronickými prostriedkami.

 1. Právo podania sťažnosti na Úrad

Právo podania sťažnosti na Úrad na ochranu osobných údajov SR (Hraničná 12, 820 07 Bratislava, webové sídlo: https://www.dataprotection.gov.sk/uoou/), či na Úrad na ochranu osobných údajov v členskom štáte obvyklého pobytu, poprípade na mieste výkonu Vašej práce (ďalej len „dozorný orgán“) má zákazník (dotknutá osoba) v prípade, že sa domnieva, že jeho práva v súvislosti so spracúvaním jeho osobných údajov boli porušené.

Dozorný orgán, ktorému bola sťažnosť doručená, bude zákazníka (dotknutú osobu) informovať o pokroku a výsledku vo veci podanej sťažnosti, a taktiež o možnosti podať súdny prostriedok nápravy. 

 1. Právo na možnosť nechať sa zastúpiť

Zákazník (dotknutá osoba) má právo na poverenie neziskového subjektu, združenia či organizácie, pôsobiacich v oblasti ochrany práv a slobôd dotknutých osôb, zriadených v súlade s právom členského štátu a podľa stanov s cieľmi vo verejnom záujme, aby podali sťažnosť v jeho mene, a v jeho mene zároveň uplatnili vyššie uvedené práva na podanie sťažnosti dozornému orgánu, právo na podanie súdneho prostriedku nápravy a právo na náhradu škody vyplývajúcej z porušenia GDPR zo strany prevádzkovateľa alebo niektorým z jeho sprostredkovateľov, v prípade, že to umožňuje právo členského štátu.

 

Ako uplatňovať svoje práva v súvislosti s GDPR?

 1. Telefonicky na čísle prevádzkovaleľa: 0917747257; 
 2. Elektronicky zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu info [at] jodaorganika.sk
 3. Poštou na poštovej adrese: Glandula Mystery s.r.o., Jesenná 2688/12, 080 05 Prešov, Slovenská republika.

 

Záverečné ustanovenia

Uvedené zásady nadobúdajú svoju účinnosť odo dňa 25.5.2018, pričom sa vzťahujú aj na tých zákazníkov, ktorí vstúpili do zmluvného vzťahu s daným prevádzkovateľom už pred dňom 25.5.2018. Zásady sú nepretržite dostupné na webovom sídle prevádzkovateľa: www.jodaorganika.sk.

Cookies