Reklamačný poriadok spoločnosti GLANDULA MYSTERY, s.r.o.

Článok I. Všeobecné ustanovenia:

1.1 Reklamačný poriadok sa vzťahuje na predaj výrobkov jeho výrobcom a predávajúcim spoločnosťou GLANDULA MYSTERY, s.r.o., so sídlom Železničná 449/11, 929 01 Dunajská Streda,  IČO: 45 283 087, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava Oddiel:  Sro, Vložka číslo: 38713/T (ďalej len „predávajúci“ alebo tiež „výrobca“), konečným zákazníkom – spotrebiteľom (ďalej len „spotrebiteľ“). V tomto prípade sa reklamačný poriadok riadi zákonom č. 250/2007 Z.z. Zákon o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoOS“) a príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. – Občiansky zákonník ( ďalej len „OZ“). V prípade podnikateľských subjektov, ktoré nenakupujú výrobky alebo služby ako „konečný zákazník - spotrebiteľ“, ale za účelom vykonávania ďalšej podnikateľskej činnosti alebo v súvislosti s ňou, sa reklamačné podmienky riadia zákonom č. 513/1991 Zb. – Obchodný zákonník ( ďalej len „ObchZ“).

1.2 Úprava niektorých pojmov v zmysle zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení:

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti,  zamestnania alebo povolania.

Predávajúcim je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania, alebo osoba konajúca v jej mene alebo na jej účet.

Výrobcom je osoba, ktorá výrobok vyrobí, vyťaží, obnoví, upraví alebo inak získa a má sídlo alebo miesto podnikania na území členského štátu Európskej únie, členského štátu Európskeho hospodárskeho priestoru alebo Turecka (ďalej len „členský štát“), alebo ten, kto sa za výrobcu vydáva označením výrobku svojím menom, ochrannou známkou alebo iným rozlišovacím znakom, alebo osoba z dodávateľského reťazca, ktorej činnosť môže ovplyvniť bezpečnostné vlastnosti výrobku.

Výrobkom je nová, použitá alebo upravená hnuteľná vec, ktorá bola vyrobená, vyťažená alebo inak získaná, bez ohľadu na stupeň jej spracovania, a ktorá je určená na ponuku spotrebiteľovi alebo pri ktorej možno predpokladať, že ju spotrebiteľ použije, ak sa táto vec dodáva za odplatu alebo bezodplatne; výrobkom je aj hnuteľná vec, ktorá je súčasťou alebo príslušenstvom inej hnuteľnej veci alebo nehnuteľnej veci, elektrina, plyn, voda alebo teplo určené pre spotrebiteľa.

Bezpečným výrobkom je výrobok, ktorý za bežných alebo rozumne predvídateľných podmienok používania, inštalácie alebo údržby nepredstavuje po dobu určenú výrobcom alebo po dobu obvyklej použiteľnosti nebezpečenstvo pre spotrebiteľa alebo jeho používanie predstavuje pre spotrebiteľa vzhľadom na bezpečnosť a ochranu zdravia len minimálne nebezpečenstvo alebo svojimi vlastnosťami zodpovedá požiadavkám podľa osobitného predpisu.

1.3 Reklamačný poriadok informuje Spotrebiteľov o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia zodpovednosti  za vady výrobkov, vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť.

1.4  Pokiaľ sa v ďalšom texte tohto Reklamačného poriadku vyskytne označenie „Výrobca“ alebo „Predávajúci“ rozumie sa ním spoločnosť GLANDULA MYSTERY, s.r.o. a ak sa v texte vyskytne označenie „Kupujúci“ rozumie sa ním Spotrebiteľ v zmysle definície uvedenej v bodu 1.2. tohto článku Reklamačného poriadku, ktorý kúpil od predávajúceho niektorý z jeho výrobkov.

1.5  Reklamačný poriadok je zverejnený na internetovej stránke spoločnosti GLANDULA MYSTERY, s.r.o., www.jodaorganika.sk a v tlačenej forme je dostupný Spotrebiteľovi na predajnom mieste výrobkov, či už priamo v sídle Výrobcu alebo na predajnom mieste jeho jednotlivých predajcov, ktorí predávajú výrobky spotrebiteľovi, a to na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi. Uzavretím kúpnej zmluvy k výrobku medzi spoločnosťou GLANDULA MYSTERY, s.r.o. ako Výrobcom a Predávajúcim alebo iným predávajúcim prostredníctvom, ktorých sa zabezpečuje distribúcia a predaj výrobkov smerom k Spotrebiteľom, Spotrebiteľ pristupuje k podmienkam uvedeným v tomto Reklamačnom poriadku. Reklamačný poriadok upravuje práva spotrebiteľa tak, aby neboli dotknuté jeho práva garantované kogentnými ustanoveniami právnych predpisov, najmä Ústavy, ZoOS a OZ.

1.6  Výrobky, ktoré sú predmetom kúpnej zmluvy priamo medzi Výrobcom a Spotrebiteľom, prípadne predávajúcim, distributérom a Spotrebiteľom sú výživové doplnky radu JODA ORGANIKA a veterinárne maste radu JODERMAL.

 

Článok II. Zodpovednosť za vady predávaného výrobku

2.1 Predávajúci zodpovedá za vady Výrobku a Spotrebiteľ je povinný reklamáciu Výrobku uplatniť bezodkladne u Predávajúceho podľa platného Reklamačného poriadku. Nakoľko priamo Výrobca - spoločnosť GLANDULA MYSTERY, s.r.o. vystupuje aj ako Predajca a súčasne zabezpečuje predaj a distribúciu výrobku prostredníctvom vlastnej siete predajcov a distributérov, prípadne aj v prevádzkach iných predajcov zameraných na predaj výživových doplnkov a podobných produktov, Spotrebiteľ má právo uplatniť si reklamáciu či už priamo u výrobcu alebo v inej prevádzkarni, kde tento Výrobok zakúpil, kde je určená osoba na vybavenie reklamácie.

2.2 Spotrebiteľ je povinný vykonať prehliadku Výrobku pri jeho prevzatí. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto prehliadke, len ak preukáže, že tieto vady mal Výrobok už v čase jeho prevzatia. V prípade, že je obal výrobku poškodený, musí túto skutočnosť Spotrebiteľ reklamovať priamo pri kúpe. Na neskôr uplatnenú reklamáciu z dôvodu poškodenia obalu sa už nebude prihliadať.

2.3 Tento Reklamačný poriadok sa vzťahuje k výrobkom, ktorých množstvo, zloženie a vlastnosti sú garantované priamo výrobcom, jeho bezpečnosť a jeho vlastnosti zodpovedajú požiadavkám podľa osobitných predpisov, boli kontrolované príslušnými orgánmi a potvrdené vydaním certifikátov a rozhodnutí na jednotlivé výrobky.

2.4 Výrobca garantuje, že do uplynutia expiračnej lehoty, má Výrobok všetky vlastnosti, zloženie uvedené na etikete a obale Výrobku, prípadne na príbalovom letáku. Podmienky skladovania, ako aj doba minimálnej trvanlivosti Výrobku sú uvedené na zadnej etikete poprípade obale výrobku. Na zadnej etikete poprípade obale výrobku sa nachádzajú všetky relevantné údaje vzťahujúce sa na Výrobok najmä informácie o zložení výrobku, jeho dávkovaní, podmienky skladovania, doba minimálnej trvanlivosti a ďalšie informácie a upozornenia. Užívanie výrobku v rozpore s týmito pokynmi môže viesť k poškodeniu zdravia. Výrobca a predávajúci nenesú zodpovednosť za nesprávne dávkovanie alebo skladovanie výrobku, prípadne, že sa Spotrebiteľ neriadil informáciami na zadnej etikete či obale výrobku. Nesprávnym užívaním a skladovaním Výrobku je také jeho užívanie a skladovanie Spotrebiteľom, ktoré je v rozpore s informáciami uvedenými na zadnej etikete alebo obale výrobku.

2.5 V prípade uplatnenia vady Výrobku Spotrebiteľom priamo u Výrobcu alebo u inej osoby uvedenej v bode 2.1 tohto článku Reklamačného poriadku, bude reklamácia výrobku vybavená ihneď, v zložitých prípadoch v lehotách stanovených v § 18 ods. 4 ZoOS. O prijatí reklamácie, ak nebude vybavená ihneď, Predávajúci Spotrebiteľovi vyhotoví potvrdenie o prijatí reklamácie vo forme emailu alebo v písomnej forme, na ktorom spíše so spotrebiteľom dôvody, pre ktoré bol Výrobok reklamovaný – čiže vady výrobku, dôvody, pre ktoré nie je možné rozhodnúť o spôsobe vybavenia reklamácie ihneď. O výsledku vybavenia reklamácie, prípadne výsledky odborného posúdenia reklamovanej vady budú Spotrebiteľovi oznámené v zákonných lehotách.

2.6 Spotrebiteľ je povinný reklamovať vady Výrobku u Predávajúceho bez zbytočného odkladu. Nárok na uplatnenie záruky u Predávajúceho/ Výrobcu zaniká:

  1. nepredložením dokladu o zaplatení,
  2. neoznámením zjavných vád pri prevzatí Výrobku,
  3. uplynutím minimálnej trvanlivosti na zadnej etikete / obale Výrobku,
  4. mechanickým alebo iným poškodením obalu Výrobku spôsobeným Spotrebiteľom alebo inou (treťou) osobou, alebo ktoré vznikli nezávisle na ich konaní napríklad poškodením v situáciách vis major,
  5. používaním a skladovaním Výrobku v podmienkach, ktoré nezodpovedajú podmienkam skladovania a informáciám o dávkovaní a ďalším informáciám a upozorneniam uvedených na zadnej etikete / obale Výrobku, a pod.

 

Článok III. Záverečné ustanovenia:

3.1 Vo veciach, ktoré nie sú upravené v tomto Reklamačnom poriadku výslovne upravené inak, sa uplatnia príslušné na vec sa vzťahujúce ustanovenia Zákona o ochrane spotrebiteľa, Občianskeho zákonníka a iných súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike.

3.2 Tento Reklamačný poriadok nadobudol účinnosť dňa 01.05.2018

Cookies